Ważne informacje dla Członków Klubu
Uchwała nr 6/2023

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Zwyczajnego

K. Ż. „KOGA – KOTWICA”

z dnia 12 maja 2023 roku

w sprawie należności członkowskich oraz obowiązujących ulg na rok 2024.


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zwyczajne Klubu Żeglarskiego „KOGA – KOTWICA” na posiedzeniu w dniu 12.05.2023 r. na podstawie § 28 Statutu Klubu


UCHWALA


1. Przyjąć należności klubowe w roku 2024 w następującej wysokości:

- wpisowe 200 zł (dwieście złotych)

- roczna składka członkowska 200 zł (dwieście złotych)

- wymiar statutowych godzin pracy na rzecz Klubu – 20 godzin lub wpłaty ekwiwalentu

obliczanego według wzoru (20 x stawka 19 zł/godzinę)

- ostateczny termin wpłaty składki członkowskiej ustala się na 31.03.2024 roku

a ekwiwalentu na dzień 31.03.2024 r.

- nakłada się obowiązek złożenia deklaracji odpracowania statutowych godzin

pracy na rzecz Klubu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty mailowej

do dnia 31.03.2024 roku.

2. Stosować w roku 2024 następujące ulgi :

- dla członków którzy opłacili składkę w terminie oraz odpracowali statutowe godziny lub wpłacili ekwiwalent korzystanie ze sprzętu klubowego, nabrzeża przeznaczonego do wędkowania jest darmowe,

- udzielić 50 % zniżki w opłacie postojowej w przystani klubowej oraz na terenie ośrodka jachtu członka klubu który jak wyżej wywiązał się z obowiązków statutowych,

- dla członków klubu dzierżawiących działki na terenie ośrodka którzy jak wyżej wywiązali się z obowiązków statutowych udzielić ulgi w postaci rozłożenia opłaty dzierżawnej na dwie równe raty płatne do końca marca i końca czerwca 2022 roku

3. Skorzystanie z ulg opisanych w uchwale nr 3 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego będzie możliwe dopiero po wpłaceniu stosownego ekwiwalentu lub złożeniu

pisemnej deklaracji o odpracowaniu godzin statutowych. Prace na rzecz Klubu można odpracować w następującym terminie to jest od 02.01.2024 r. do 31.10.2024 r.

4. Złożenie podpisanej deklaracji upoważnia do korzystania z ulg z dniem jej dostarczenia do Zarządu Klubu, wpłata ekwiwalentu upoważnia do korzystania z ulg z dniem dokonania wpłaty w Bosmanacie lub zaksięgowaniu środków na koncie Klubu.

5. Jeżeli deklarujący nie odpracuje w całości godzin ustalonych uchwałą w wyżej wymienionym terminie Członek klubu musi dokonać wpłaty ekwiwalentu wyrównawczego do dnia 30.11.2024.

6. Jeżeli Członek Klubu nie dopełni powyższych zobowiązań w terminie, na podstawie zapisu Statutu Klubu §18 pkt. 2 zostanie zawieszony w prawach członka, co skutkować będzie naliczeniem opłat wyrównujących uzyskanych ulg oraz odsetek ustawowych za opóźnienie.

7. Składając deklarację w Bosmanacie lub któremukolwiek z członków Zarządu należy pobrać załącznik nr 1 z tabelą w której będzie prowadzona ewidencja czasu pracy na rzecz klubu, rodzaj wykonywanych prac, kto zleca oraz podpis odbierającego wykonane prace to jest Bosmana lub któregokolwiek Członka Zarządu.

8. Załącznik nr 1 należy zdać do Zarządu Klubu wraz z rozliczeniem godzin i potwierdzeniem wpłaty ekwiwalentu wyrównawczego do 30.11.2024 r.

9. Wykonane prace które nie zostaną zlecone lub zgłoszone przed ich rozpoczęciem, jak również odebrane stosownym podpisem, nie będą odliczane od wymaganych godzin ustalonych uchwałą Walnego Zebrania.

10. O ilości i rodzaju wykonywanych prac decyduje Zarząd Klubu oraz Bosman jak również

dokonują zleceń.

11. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Klubu.

12. W sprawach spornych interpretację uchwały powierzyć Zarządowi Klubu.

13. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogłoszenie z dnia 1.09.2023

Uroczyste zakończenie sezonu 2023 oraz regaty Pro Memoriam , Rodzinne zawody wędkarskie planowane są po zakończeniu kursu jesiennego w terminie 13/14.10.2023 
więcej informacji w następnym komunikacie

OGŁOSZENIE
Zarząd K.Ż. „KOGA-KOTWICA” zaprasza członków Klubu w dniu 14 października (sobota)
na uroczyste Zakończenie Sezonu 2023. Zapraszamy do udziału w Regatach PRO MEMORIAM oraz rodzinnych zawodach wędkarskich.Zawody wędkarskie rozpoczynają się w piątek 13.10.2023 o godzinie 16:00 zbiórka pod wiatą klubową .
Zapisy do regat Pro Memoriam sobota 14.10.2023 od godziny 10:00 do godziny 11:00 w Bosmanacie Klubu.
O godzinie 16:00 opuszczenie bandery
i złożenie kwiatów pod Kamieniem Pamięci rozpoczniemy uroczyste, żeglarskie spotkanie. Podsumujemy mijający sezon, ogłoszone zostaną wyniki rywalizacji wędkarskiej i regatowej naszych koleżanek i kolegów. Wręczymy stosowne nagrody
a następnie rozpoczniemy biesiadę żeglarską pod wiatą.

szczegółowe informacje w gablocie ogłoszeniowej Klubu.